publikační činnost

VIRTUÁLNÍ ŠKOLA ÚČETNICTVÍ A DANÍ JEDNODUŠE (0) PRŮVODCE PODNIKÁNÍM (2) SEMINÁŘE on-line (0) LEKTORSKÁ ČINNOST (0) AUDIT, ÚČETNICTVÍ (7) IFRS/US GAAP (4) KREATIVNÍ ÚČETNICTVÍ (4)

Techniky a praktiky kreativního účetnictví

Pro kreativní účetnictví neexistuje přesná definice; názory na něj se různí tak, jak stoupá jeho aktuálnost. Za poslední 2 roky toto téma doznalo zejména na internetových stránkách nepřehlédnutelné rozšíření, stejně jako v zahraničních vydavatelstvích. Přívlastky, které kreativní účetnictví má, hovoří za vše: tvůrčí, podvodné, vaření účetních knih, agresivní, druh umění, artistika, masáž uživatelů a čísel, atd. A tak se fronta tvůrců, uživatelů a kontrolorů, teoretiků a praktiků, dělí na mnoho skupin. Krajními skupinami jsou pak logicky 2 skupiny: 1.skupinu tvoří ti, kteří vnímají kreativní účetnictví jako součástí běžné praxe. 2.skupinu tvoří ti, kteří naopak vnímají kreativní účetnictví jako prolhanou a nevhodnou činnost, povětšinou příslušníci teoretické základny. Avšak už i přísně vedené účetnictví zahrnuje mimobilanční financování a užití non recuring cost (mimořádné náklady objevující se v provozních nákladech, když příští rok již hrazeny nebudou). Ve snaze zabránit přemíře tvůrčí aktivity, podniky hledají často cestu v outsourcingu; nicméně účetní i auditoři jsou pojištěni, rizika nelze dost dobře odbourat. Situace závisí na tom, do jaké míry je v kreativním účetnictví používán tzv. Windows dressing (vedení transakcí s cílem prostřednictvím účetnictví vytvořit cílený obraz o podniku a účelové manipulace s daty). Pak je uvažováno účetnictví za více než kreativní: širší, s více podvody; je samozřejmě i obtížnější, vyžadující vyšší kvalifikaci, zejména zmíněné mimobilanční financování (financování či refinancování, jejichž promítnutí v rozvaze se nemusí i při dodržení zákonných požadavků a existujících účetních zásad objevit); kdy aktiva a pasiva se vykazují v rozvahách jiných subjektů za účelem dosáhnout nízké zadluženosti Hledání potřebné formy účetnictví pro řízení podniku je provázeno i výskytem pojmů: mimo základních, např.: forenzní, multifunkční, pentální, behaviorální, sociální, environmentální, kamerální). Je patrné, že i výkazy ponesou tuto tvůrčí orientaci. Na podporu kreativního účetnictví je nutno dodat, že ve výuce účetnictví jej činí zábavnějším a podporuje potřebný způsob myšlení. Pro uživatele finanční sféry tak zejména platí, že účetnictví není kompletní bez tzv. „poznámek pod čarou“.

Možnosti snížení auditorské rizika - kreativní účetnictví

Explanatory power of accounting information is the key question for deciding of users of fi nancial statements. A whole range of economic indicators is available to the users of fi nancial statements to measure the fi rm productivity. When the accounting statements (and applied methods) are manipulated, the economic indicators may reveal clearly diff erent results. The users of fi nancial statements should have the possibility to assess the risk of manipulation of accounting statements in time considering potential risk of accounting fraud. The aim of this paper was based on the synthesis of knowledge from the review of literature, the CFEBT model analysis and Beneish Model proposing a convenient model for identifying risks of manipulation of fi nancial statements. The paper summarizes the outcomes of possibilities and limits of manipulated fi nancial statements and their identifi cation. The testing hypothesis is assessing whether there is a close relation of a loss and an increase in the cash fl ow in 3–5 years time; whether the sum of the amounts for 3–5 year’s time would reveal the same results respectively. The hypothesis was verifi ed on the accounting statements of the accounting entities of prepared case studies respecting the true and fair view of accounting based on Czech accounting standards. creative accounting, fair and true view, detection of fi nancial statements manipulation, Czech accounting standards.

Vypovídací schopnost účetních výkazů - prezentace základních momentů kreativního účetnictví

Článek je věnován vybraným aspektům vypovídací schopnosti finančních výkazů, které mnohdy v praxi podniků zůstávají mimo potřebnou pozornost řídících složek či vlastníků. Problém není nijak nový, je na něj poukazováno již mnoho let (viz např. četné publikace prof. Kovanicové, doc. .Krupové, prof. Mládka a dalších). Zesilujícími se snahami o operativnější řízení nebo i pokusů o zkreslení a podvody, se však téma stává stále aktuálnějším. Cílem článku je prezentovat některé ze základních momentů ke kreativnímu účetnictví a podvodům, o nichž se i na základě informací a zkušeností v praxi domníváme, že by mohly být zajímavé i pro některé čtenáře. Jsme si vědomy, že mnohé závěry vycházejí ze závěrů subjektivních a tak prezentujeme problematiku jako diskusní. Úvodní díl patří ilustraci vybraných momentů využívání výkazů.

Vypovídací schopnost účetních výkazů

Podle zákona o účetnictví jsou účetní jednotky povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Měla by tak odpovídat skutečnému stavu, který by měl být zobrazen srovnatelným způsobem, předepsanými účetními metodami. Motivem k dodržování zákonných požadavků, a tedy k poskytování věrného a pravdivého obrazu o předmětu účetnictví, je samotný implicitní etický předpoklad dodržování zákona a rovněž řízení „compliance rizika“ danou společností. V podmínkách české účetní legislativy je tedy účetní jednotka regulována prostřednictvím z.č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášek provádějících tento zákon a Českými účetními standardy. Vymezení definice kreativního účetnictví je velmi složitý problém. Kreativní účetnictví (creative accounting) znamená v podstatě „korekce“ účetnictví obvykle s cílem lepší prezentace podniku v účetních výkazech. Na druhé straně se může jednat o úmyslné zkreslení účetních výkazů s cílem uvést nepravdivou informaci, úmyslné opomenutí významné informace nebo předstírání neexistujícího (například technické hodnocení zvyšující hodnotu aktiva je vydáváno v účetnictví za náklady na údržbu). Při přípravě a předkládání účetních výkazů je proto možné se setkat s běžnými znalostmi a vědomostmi z oblasti účetní teorie i praxe.